Oľga Paštéková: Cool Zone
Galéria Sumec, Bratislava
jún 2023

vypáliť -i -ľ! dok.
1. ohňom, žieravinou ap. zničiť; poškodiť; 2. takto utvoriť; 3. účinkom tepla ap. odstrániť; 4. žiarom ap. vtlačiť; 5. vystreliť; 6. expr. rýchlo vybehnúť, vyletieť; 7. expr. dať (úder), vylepiť, streliť; 8. expr. dôjsť do konca, skončiť sa

S vystavenou tvorbou Oľgy Paštékovej mnohovýznamovo súvisí okrem iného pojem pálenia, spálenia, či vypálenia – v kontexte použitej techniky, ale aj námetov; ideovo, tematicky, motivicky, symbolicky…  
Oľga Paštéková pracuje s ohňom, dymom, pálením. V spojení s ďalšími technikami týmto spôsobom „kreslí“, „maľuje“, tvorí, opaľovaním odtláča do dreva svoje dystopické výjavy fragmentov mestských prostredí, zničených neznámou katastrofou, možno vojnou, možno environmentálnou katastrofou, možno dôsledkami klimatickej krízy, aktivít človeka, alebo prírodným dianím, časom.  
Autorka na nás vypálila dávku kritického pohľadu na vzťah človeka a životného prostredia, civilizácie a prírody. Zasahuje naše vnímanie, náš ignorujúci postoj k prírodným a civilizačným zmenám, hrozbám a výstrahám, ktoré pre nás nemusia vypáliť veľmi dobre. Vo výjavoch, ktoré nám ponúka, takmer absentujú ľudské postavy, alebo sa zjavujú len ako mátohy, blúdiace bytosti, či neživé alebo strácajúce sa zbytky vypálenej ľudskosti. 
Pohľad na vystavené práce nás páli, pretože spolu s autorkou sme si vedomí, koľkokrát sme sa ako spoločnosť popálili, ale nie vždy poučili. V snahe tvoriť zo sveta veľkú Cool Zone, plnú zábavy, ale aj nekonečnej produkcie a spotreby, nekončiaceho spaľovania fosílnych palív, vypaľovania lesov, pálenia rakiet cez celé krajiny a nábojov do seba navzájom, pálime mosty medzi našou prítomnosťou a budúcnosťou, medzi nami a prostredím, v ktorom žijeme, medzi sebou navzájom. 
Spôsob Paštékovej práce a jej vizuálny výsledok, ako ho vidíme na výstave s ironickým názvom Cool Zone vypálil veľmi dobre. Ak však budeme pokračovať v pálení nášho vzťahu k svojmu okoliu, namiesto toho, aby sme vypálili z našich pohodlných pozícií, budúcnosť, ako o nej svojimi obrazmi hovorí autorka, pre nás môže vypáliť katastrofálne. 

Ľuboš Lehocký, kurátor